Net als in het Activiteitenbesluit zijn de regels in het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) voor afvalwaterlozingen onder te verdelen in drie categorieën:

  • regels voor specifiek benoemde lozingen;
  • regels voor lozingen die niet specifiek benoemd zijn;
  • de zorgplichtbepaling.

Regels voor specifiek benoemde lozingen

Hoofdstuk 3 Blbi regelt veel specifieke lozingen. Een flink deel daarvan zijn lozingen die ook in de riolering plaatsvinden. De voorschriften voor deze lozingen zijn gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT) om milieuverontreiniging te voorkomen en beperken, en op de voorkeursvolgorde voor het omgaan met afvalwater (art. 10.29a Wm). Meestal zijn de Blbi-regels gelijk aan de regels in het Activiteitenbesluit. Het maakt dus vaak niet uit of een lozing binnen of buiten een inrichting plaatsvindt, de regels zijn hetzelfde.

Meldplicht

De meldplicht is in het Blbi wel anders geregeld dan in het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit hangt de meldplicht samen met het type inrichting: lozingen vanuit inrichtingen type B en C moeten worden gemeld, maar lozingen vanuit inrichtingen type A niet. Paragraaf 1.2 Blbi bepaalt per lozing of de lozer deze wel of niet moet melden. Zo hoeft hij bijvoorbeeld hemelwaterlozingen in de riolering alleen te melden als het hemelwater afkomstig is van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen. Ook voor het lozen bij werkzaamheden aan vaste objecten geldt een meldplicht, tenzij het uitsluitend periodiek uitgevoerde reinigingswerkzaamheden betreft waarbij de lozer alleen vuilafzetting verwijdert (art. 1.14). Meldingen op grond van het Blbi zijn in te dienen via het OLO.

Regels voor lozingen die niet specifiek benoemd zijn

Het Blbi stelt niet voor alle lozingen in de openbare ruimte specifieke regels. Net als in het Activiteitenbesluit hangen de regels voor niet-genoemde lozingen af van de lozingsroute. Niet-genoemde lozingen in de vuilwaterriolering zijn toegestaan. De lozer moet zich daarbij wel houden aan de zorgplicht van artikel 2.1 Blbi. Niet-genoemde lozingen in een hemelwater- of drainagestelsel zijn volgens artikel 2.2 verboden. De gemeente kan deze lozingen in een individueel geval wel bij maatwerkvoorschrift toestaan.

Geen meldplicht, wel maatwerkvoorschrift

Voor niet-genoemde lozingen geldt geen meldplicht, maar iemand die zo’n lozing wil uitvoeren, moet een maatwerkvoorschrift aanvragen bij de gemeente. Het Omgevingsloket online (OLO) ondersteunt het aanvragen van maatwerkvoorschriften niet. De initiatiefnemer moet daarom contact opnemen met de gemeente.

Zorgplichtbepaling

Net als het Activiteitenbesluit heeft het Blbi een zorgplichtbepaling. Een uitleg over de zorgplicht en de mogelijkheid om de zorgplicht met maatwerkvoorschriften te concretiseren, staat in de Zorgplicht en maatwerkmogelijkheid

Patat- of oliebollenkraam die wil lozen in het riool. Hoe gaat dit?

Bij een patat- of oliebollenkraam kan behoorlijk vet afvalwater vrijkomen. Maar niet elke kraam is hetzelfde en dat heeft gevolgen voor de geldende regels. Zo is het de vraag of sprake is van een inrichting in de zin van de Wm. Een kraam die met vaste regelmaat op een vaste locatie staat, is aan te merken als een inrichting en dan is het Activiteitenbesluit van toepassing (artikel 4.109). Als de kraam geen inrichting is, valt deze onder het Blbi en mag de kraamhouder onder de voorwaarden van de zorgplicht van artikel 2.1 lozen in het vuilwaterriool.

Het belang van de milieubescherming mag – gezien de samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen van het afvalwater – niet in het geding zijn. Is dit belang wel in het geding, dan kan er reden zijn om op grond van de zorgplicht een maatwerkvoorschrift op te leggen. Artikel 2.2 lid 4 Blbi maakt duidelijk welke voorwaarden het bevoegd gezag (de gemeente) kan stellen. Zo kan een maatwerkvoorschrift betrekking hebben op de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het afvalwater, te treffen maatregelen (bijvoorbeeld een vetafscheider) en de lozingsduur en -plaats.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel