Alle relevante aspecten van de keuzemogelijkheden worden uitgedrukt in de eenheid milieurendement. De verschillende criteria worden onder deze ene noemer gebracht. PRIONED is een voorbeeld hiervan, waarbij het onder één noemer brengen van effect vergaand is doorgevoerd.
 
Milieurendementafwegingen zijn toepasbaar als de doelen redelijk concreet zijn. De mogelijke oplossingen mogen enigszins verschillen van karakter, en dus op uiteenlopende aspecten effect hebben, maar niet zoveel dat er geen overkoepelend milieurendement meer te bepalen is.
 
Toepassing van deze methode is beperkt tot situaties waar de doelen concreet zijn, en mogelijke oplossingen op een beperkt aantal verschillende aspecten effect hebben.
 
Binnen de gemeente IKS spelen een aantal problemen op rioleringsgebied. In wijk B komt al bij een niet al te hevige bui water op straat voor. Gemiddeld drie maal per jaar stroomt het water circa 25 woningen binnen in een bepaald deel van de wijk. Dit geeft hevige verontwaardiging bij de bewoners die van het gemeentebestuur snel maatregelen eisen. De werkgroep ‘Wij zijn het zat te verzuipen’ is erg actief.


In wijk A is in de Apollovlinder de weg verzakt als gevolg van kapotte riolering. Het hoofdriool van wijk C heeft te kampen met ernstige aantasting, waardoor de kans op instorting groot geworden is en de weg voor zwaar verkeer is afgesloten. Voor een in de buurt gevestigd transportbedrijf betekent dit veel omrijden en derhalve extra kosten.

De provincie is niet voornemens om ontheffing te verlenen voor de bodemlozers van cluster 1 in het buitengebied omdat deze in een milieubeschermingsgebied zijn gelegen. De bewoners van de percelen in deze cluster zijn zeer gecharmeerd van helofytenfilters en beweren dat het effluent zelfs drinkbaar is. Zij willen, gesteund door de milieubeweging, geen dure riolering. Het gemeentebestuur is gevoelig voor de argumenten van de provincie en is bang voor een moeilijke handhaving van alle IBA’s in cluster 1.

De gemeente IKS heeft de problemen in wijk B onderkend en een herberekening van het gemengde rioolstelsel van wijk B laten uitvoeren om na te gaan hoe de wateroverlast kan worden bestreden. Eén van de meest geschikte oplossingen blijkt een diametervergroting te zijn Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat de wateroverlast kan worden gereduceerd tot 1,0 maal per jaar. Een 15-tal huizen ondervindt dan nog overlast.

Voor het aandachtspunt wegverzakking Apollovlinder wil de gemeente een nadere afweging maken tussen reparatie of vervanging. Voor de beide andere aandachtspunten bestaan geen alternatieve maatregelen.
 
De gemeente probeert met behulp van PRIONED inzicht te krijgen in het milieurendement. Daartoe zijn van de genoemde aandachtspunten de ernst (ET) en omvang (OM) bepaald met behulp van de maatlatten in PRIONED. Van de voorgestelde maatregelen zijn de kosten (KO) bepaald en is de effectiviteit (EF) bepaald.
 
Het resultaat van de afweging staat in figuur A.

Figuur A

Uit deze afweging komt naar voren dat de vervanging van het riool in de Apollovlinder de hoogste prioriteit zou moeten krijgen. Voorst blijkt de aanleg van drukriolering in cluster 1 een hoger milieurendement te hebben dan de aanleg van IBA’s ter plaatse.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel