Plaats van oppervlaktewatersysteem in het SSW

Het peilbeheer in het oppervlaktewatersysteem is de taak van de waterbeheerder en valt doorgaans niet onder de gemeentelijke watertaken . Als eigenaar van watergangen is de gemeente (via de keur) vaak wel verantwoordelijk voor het onderhoud van watergangen en duikers.

Het functioneren van het oppervlaktewatersysteem heeft veel invloed op het functioneren van de vuilwater-, hemelwater- en grondwatersystemen in het plangebied. De oppervlaktewaterstand vormt een randvoorwaarde voor de afvoer vanuit drainagesystemen en hemelwateruitlaten. Bij neerslag kan een verhoogde oppervlaktewaterstand via de overstorten direct invloed hebben op het functioneren van de achterliggende gemengde en verbeterd gescheiden rioolstelsels. Daarom moet u in het SSW een paragraaf opnemen die op hoofdlijnen het oppervlaktewatersysteem beschrijft en dus niet alleen de watergangen die de gemeente in beheer heeft.

Basisinformatie

Net als voor de andere deelsystemen (vuilwaterstelsels, hemelwaterstelsels en grondwatervoorzieningen) moet u in het SSW vastleggen waar oppervlaktewater zich bevindt (een geografisch overzicht) en hoe het oppervlaktewatersysteem op hoofdlijnen werkt. U neemt de volgende gegevens op:

  • Geografisch overzicht van watergangen in de vorm van lijnen en/of vlakken op de kaart.
  • Watergangen en constructies waarvan de gemeente als eigenaar verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.
  • Geografisch overzicht van peilgebieden met peilen (zoals zomerpeil, winterpeil, vast peil en eventueel afwijkend praktijkpeil).
  • Locaties van duikers met hoogteligging en doorstroomprofiel.
  • Locaties van (peilregulerende) verbindingsobjecten tussen peilgebieden in de vorm van vaste en beweegbare stuwen met stuwhoogte en -breedte.
  • Locaties van vaste dammen en schuiven.
  • Locaties van oppervlaktewatergemalen met capaciteiten en afvoerrichting (naar welk ontvangend peilgebied of boezem).
  • Lozingspunten vanuit de systemen voor vuil-, hemel- en grondwater (zie de beschrijving van openbare vuilwaterstelsels en gemengde stelselsopenbare hemelwaterstelselsopenbare grondwatervoorzieningen en niet-openbare voorzieningen).

Vermeld van deze gegevens de bron en de peildatum van de informatiebron, zodat bekend is hoe actueel ze zijn.

Beschikbaarheid gegevens

De ligging van watergangen (watervlakken) kunt u eenvoudig afleiden uit de BGT. De actuele beheergegevens van de objecten in het oppervlaktewatersysteem kunt u afleiden uit het beheerregister van het waterschap of uit een beheersysteem van de gemeente. Het register van het waterschap bevat de gegevens van de huidige situatie op basis van de laatste inmetingen. In de legger staat het normprofiel van de watergangen. Peilbesluiten van de waterbeheerder zijn vaak ook als GIS -informatie beschikbaar.

Overigens kan de actuele (onderhouds)toestand door begroeiing of verstopping van duikers fors afwijken van de data uit beheerregister en legger. Vraag daarom de waterbeheerder om aanvullende informatie over de onderhoudstoestand.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel