Naast openbare vuil-, hemel- en grondwatervoorzieningen zijn in veel gemeenten niet-openbare (particulier beheerde) voorzieningen aanwezig. U moet deze voorzieningen in het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) opnemen als:

  • het functioneren van deze voorzieningen bijdraagt aan de gemeentelijke watertaken ; of
  • het functioneren invloed heeft op het functioneren van de openbare voorzieningen.

Beschrijving niet-openbare vuilwatervoorzieningen

Niet-openbare vuilwatervoorzieningen zijn bijvoorbeeld systemen voor de Individuele behandeling van afvalwater (IBA) die in particulier beheer zijn of bedrijfsmatige zuiveringen. Per voorziening legt u hiervan vast: de geografische locatie, het systeemtype (bijvoorbeeld septic tank, biorotor), de inhoud (m3) en het lozingspunt.

Beschrijving niet-openbare hemelwatervoorzieningen

Het verwerken van hemelwater op eigen terrein wordt steeds belangrijker om in de stedelijke omgeving wateroverlast te beperken en het grondwater aan te vullen. De meeste gemeenten stimuleren daarom perceeleigenaren via verordeningen en subsidies om maatregelen te nemen op eigen terrein, zoals groene daken , hemelwatergebruik, infiltratievoorzieningen en waterbergingen. Aanleg en beheer van deze voorzieningen zijn dus een particuliere aangelegenheid. Om het functioneren van het stedelijk watersysteem in relatie tot deze voorzieningen te kunnen begrijpen, moet u wel weten waar deze voorzieningen zich bevinden (een geografisch overzicht), hoe ze op hoofdlijnen werken en hoe ze zijn aangesloten op openbare voorzieningen.

Geografisch overzicht

In het SSW neemt u een overzicht op van de locaties en oppervlakken van de hemelwatervoorzieningen op privaat terrein. Maak hierbij onderscheid naar type, zoals groene daken, bergingsvoorzieningen en infiltratievoorzieningen. Vanwege het grote aantal kleinschalige voorzieningen kunt u hiervoor het best een GIS-toepassing gebruiken, waarmee u kunt inzoomen op deelgebieden.

Hydraulische kenmerken

Per hemelwatervoorziening moet u ook de globale hydraulische kenmerken vastleggen. Minimaal het aangesloten oppervlak en de berging van de voorziening, plus eventuele lozingspunten in het openbare hemelwaterstelsel of het oppervlaktewatersysteem.

Beschrijving niet-openbare grondwatervoorzieningen

Particulieren en bedrijven kunnen voorzieningen aanleggen om de grondwaterstand op eigen terrein te reguleren. Als deze voorzieningen lozen in een openbare voorziening (openbaar drainage- of rioolstelsel), moet u deze lozingspunten vastleggen in het SSW.

Beschikbaarheid gegevens

Als de gemeente de voorzieningen niet beheert, vindt u deze niet terug in de beheeradministratie. Hiervoor hebt u de gegevens nodig die de perceeleigenaren in het kader van een vergunningplicht of een subsidieregeling aanleveren. Door bijvoorbeeld als voorwaarde voor een vergunning of subsidie een revisietekening te eisen, krijgt u de gegevens die u nodig hebt. Hebt u geen revisiegegevens, dan gebruikt u de eisen die in het vergunning- of subsidietraject worden gesteld. Bijvoorbeeld de minimale bergingsomvang van een hemelwatervoorziening als functie van de perceelgrootte.

Informatie over het inventariseren van groene daken vindt u in het kennisbankonderdeel Modelleren hydraulisch functioneren.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel