De gemeente kan de hemel- en grondwaterverordening gebruiken om berging van hemelwater op eigen terrein voor te schrijven. Dit kan bij lozing in het vuilwaterriool én in het hemelwaterriool. Met berging van hemelwater op eigen terrein kan de gemeente bijvoorbeeld problemen met wateroverlast verminderen of voldoen aan de waterbergingsopgave bij de aanleg van nieuwe verharding. Dit laatste kan zij overigens ook via het bestemmingsplan afdwingen (zie het artikel Jurisprudentie over waterberging in bestemmingsplannen in Land+Water nr. 9, september 2013).

Aandachtspunten

  • De reikwijdte van de hemel- en grondwaterverordening is beperkt tot het lozen in de openbare riolering of in de bodem. De gemeente kan dus geen bergingseis opleggen als de perceeleigenaar het hemelwater in het oppervlaktewater loost. Dat valt namelijk onder de bevoegdheid van de waterbeheerder. Formuleer de bergingseis daarom als een verbod om te lozen in de riolering, tenzij de perceeleigenaar een bepaalde hoeveelheid water heeft geborgen of de neerslag een bepaalde hoeveelheid overschrijdt (zie het voorbeeld hieronder).
  • De verordening mag de keuzevrijheid van perceeleigenaren over de vormgeving van de benodigde voorziening niet te veel beperken. Het is dus niet de bedoeling om een bepaalde infiltratievoorziening voor te schrijven, want dan kunnen mensen bijvoorbeeld niet meer kiezen voor een vijver. 

Voorbeeld bergingseis

"Artikel x
Het is verboden afvloeiend hemelwater te lozen in de openbare riolering, tenzij de neerslaghoeveelheid meer bedraagt dan 60 mm in 24 uur."

Toelichting

Voor bewoners is het niet direct duidelijk wanneer de neerslaghoeveelheid groter is dan een bepaalde waarde en hoe zij dus aan de bergingseis kunnen voldoen. Beschrijf daarom in de toelichting bij de verordening welke voorzieningen in elk geval aan deze eis voldoen. In informatiefolders of andere voorlichting kunt u nog meer ondersteuning bieden bij het kiezen van de juiste voorzieningen.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel