Berekenen vrijvervalriolering

Bij het ontwerp van nieuwe en toetsing van bestaande rioolstelsels speelt het ‘hydraulisch functioneren’ een belangrijke rol. Door berekeningen te maken en de resultaten te vergelijken met praktijkwaarnemingen, krijgt u inzicht in het hydraulisch functioneren. Hydraulisch rekenen is de meetmethode waarmee u theoretisch systeemgedrag van rioolstelsels toetst. Zo beschrijft het onderdeel ‘hydraulisch functioneren’ hoe u de rioleringszorg toetst volgens Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden Met de rekenresultaten toetst u of u de gestelde doelen haalt of dat er maatregelen nodig zijn.

Doelstellingen
Dit onderdeeel beschrijft de systematiek voor de opzet en uitvoering van hydraulische berekeningen. Dit onderdeel vormt een kader van uitgangspunten en voorwaarden waarbinnen u deze berekeningen moet uitvoeren. Ook zijn veel te gebruiken rekenparameters kwantitatief vastgelegd. Dit onderdeel leidt tot:
  • eenduidigheid van uitgangspunten voor berekeningen;
  • uniforme uitvoering van berekeningen;
  • uitwisselbaarheid van invoergegevens en rekenresultaten;
  • uniforme presentatie van resultaten;
  • helder overleg tussen alle betrokkenen bij de rioleringszorg.

Bij de meeste rioleringsberekeningen in dit onderdeel moet u de eisen als minimum eisen beschouwen. Afhankelijk van uw wensen, de beschikbaarheid van gegevens en doel en omvang van de berekening, kunt u uitbreidingen, afwijkingen of verfijningen aanbrengen. Bij de opzet van de systematiek is ingespeeld op verwachte ontwikkelingen in de rekentechniek. Daarom is gekozen voor niet-stationaire berekeningen. Hierdoor kunt u maatstaven formuleren en toetsen, die zo dicht mogelijk aansluiten bij de werkelijkheid. De verwachting is dat de beschreven systematiek ook de ontwikkelingen in het vakgebied (bijvoorbeeld integrale benadering van watersystemen) stimuleert.

Toepassingsgebied
Dit onderdeel is van toepassing op vrijvervalrioolstelsels en beperkt zich tot de buitenriolering. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen controle- en ontwerpberekeningen. Een ontwerpberekening wordt beschouwd als een controleberekening van een rioolstelselontwerp. De berekeningen zijn primair gericht op het hydraulisch functioneren van de riolering tijdens neerslagperioden. Dit onderdeel is niet van toepassing op berekeningen om de ritmiek van het afvalwateraanbod naar de rwzi in perioden zonder neerslag te kwantificeren. De rekensystematiek kunt u daarvoor in principe wel gebruiken. Vuiluitworp of vuiltransportberekeningen vallen niet binnen dit onderdeel . Wel vormen resultaten van de hydraulische berekeningen een belangrijke basis voor de bepaling van vuiluitworp. Dit onderdeel beschrijft de rekensystematiek. Dit betekent dat het instrument waarmee u de berekeningen in de praktijk uitvoert (de programmatuur) niet is voorgeschreven.

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE