Doelmatigheid schetsontwerp
Het schetsontwerp moet leiden tot een systeem dat afvalwater, hemelwater en zo nodig grondwater doelmatig inzamelt en transporteert. Dat moet op zó’n manier gebeuren, dat ongewenste emissie naar oppervlaktewater, bodem en grondwater wordt voorkomen en de omgeving geen overlast ondervindt. Elk ontwerp moet toetsbaar zijn op de doelmatigheid van het systeem. Om het ontwerp te beoordelen, hebt u antwoord nodig op de volgende vragen:

 • Wat is doelmatig?
 • Welke mate van emissie naar welk milieucompartiment is acceptabel?
 • Welke mate van overlast is acceptabel?

Een hulpmiddel om meer grip te krijgen op de beoordelingscriteria, is de systematiek van doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden in Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden. Voor het schetsontwerp moet u vooral afspraken maken over de getalsmatige invulling van de maatstaven en de toe te passen meetmethoden aan de hand van de gestelde functionele eisen.

Ambitie stedenbouwkundig ontwerp
Voor het ontwerp is de ambitie van het stedenbouwkundige masterplan leidend. Per situatie kan deze ambitie variëren. Op de ene locatie is het aantal te bouwen woningen per hectare bepalend, terwijl op een andere locatie meer ruimte is voor water en groen. Voor het watersysteem kan in het ene geval de recreatieve waarde belangrijk zijn. In het andere geval krijgt de natuurwaarde prioriteit. Bij de verdere uitwerking van het plan blijkt vaak dat ambities tegenstrijdig zijn of te kostbaar om te realiseren. Dan moet u keuzes maken en de plannen aanpassen. Daarbij is het voor het schetsontwerp van belang af te tasten welke prioriteit water heeft. In de praktijk kan dit betekenen dat de ambitie beperkt blijft tot het zo goedkoop mogelijk voldoen aan wettelijke uitgangspunten.

Duurzame ontwikkeling is een maatschappelijke ambitie. Voor de locatieontwikkelaar betekent dit dat hij milieueffecten zo min mogelijk naar de omgeving mag afwentelen. De ‘vervuiler betaalt’ is in deze context een helder uitgangspunt. Maar niet alle kosten die samenhangen met de locatieontwikkeling, zijn ook feitelijk in rekening te brengen. Simpelweg omdat ze niet eenduidig zijn te berekenen of toe te delen. Dit maakt de vergelijking van de maatschappelijke kosten een discutabele rekenexercitie. De vraag of de inzameling en het transport van afval-, hemel- en grondwater in een ontworpen systeem doelmatig plaatsvindt, beperkt zich dan tot de verwachte investerings- en beheerkosten van de voor-zieningen op de te ontwikkelen locatie gedurende de verwachte gebruiksduur. De doelmatigheidsbeoordeling spitst zich vooral toe op de vergelijking van oplossingsvarianten.

De drie vragen uit deze pagina kunt u als doel vertalen naar verschillende categorieën van functionele eisen:

 • Milieuprestatie
  De beoordeling van de mate waarin het ontwerp voldoet aan extern opgelegde randvoorwaarden voor met name het milieutechnisch functioneren. De prestatie is evenredig met de mate waarin het ontwerp milieubelasting voorkomt. De prestatie is maximaal als geen milieubelasting kan optreden.
   
 • Inspanning
  De beoordeling van de mate waarin middelen in de vorm van organisatie, grondstoffen en energie nodig zijn om het ontworpen systeem aan te leggen en in bedrijf te houden.
   
 • Functioneren
  De beoordeling van de mate waarin het ontworpen systeem voldoet aan eisen die karakteristiek zijn voor de structuur en het functioneren van afval-, hemel- en grondwaterstelsels.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel