Om de toestand van riolen en putten te beoordelen, moet u minimaal beschikken over:

  • de resultaten van de visuele inspectie;
  • beeldmateriaal;
  • de gewenste kwaliteit van de riolen en putten vastgelegd in maatstaven;
  • informatie over de lokale omstandigheden.

Figuur A geeft een overzicht van de verschillende stappen in het beoordelingsproces van objecten bij visuele inspectie (de grijze blokken in het schema). Dit is een deelproces van figuur A uit Doel van beoordelen. In de inzet na figuur A is het stroomschema nader uitgewerkt.

Figuur A Stroomschema beoordelingsproces bij visuele inspectie

Stappen bij de beoordeling: van onderzoek tot maatregelen

Stap 1

Toets of de inspectiegegevens voldoen aan de eisen die u hebt gesteld. Stel vast of u over voldoende actuele informatie beschikt over de lokale omstandigheden.

Stap 2

Bepaal de gewenste kwaliteit van de geïnspecteerde riolen en putten. Houd daarbij rekening met het onderzoeksdoel en de onderzoeksmethode. U kunt de gewenste kwaliteit op gemeentelijk niveau afleiden uit de ingrijpmaatstaven in het GRP. Op basis hiervan kunt u de ingrijpmaatstaven vaststellen voor de inspectielocatie, rekening houdend met het onderzoeksdoel. Bij het bepalen van ingrijpmaatstaven op gemeenteschaal, moet u vooral rekening houden met de risico’s als u geen actie onderneemt op aangetroffen toestandsaspecten dan wel schade. De risico’s moeten binnen maatschappelijk aanvaardbare grenzen blijven.

Stap 3

Analyseer de verschillen tussen de gewenste en geïnspecteerde toestand. Dit kan volledig geautomatiseerd in een beheersysteem of met software die vooral op operationele beheeractiviteiten is gericht. U kunt daarbij uitgaan van meetwaarden conform de NEN-EN 13508-2 of klassen na classificatie volgens de NEN 3399. Onderstaande voorbeelden gaan uit van klassen en bijbehorende ingrijpmaatstaven.

Voorbeeld 1:
Aangetroffen bij rioolinspectie vanuit de put: BBF klasse 4, ingrijpmaatstaf BBF klasse 3. Verschilanalyse: ingrijpmaatstaf met één klasse overschreden.

Voorbeeld 2:
Aangetroffen bij rioolinspectie vanuit het riool: 1 x BABB klasse 5, ingrijpmaatstaf BABB klasse 5. Verschilanalyse: aangetroffen toestand is gelijk aan ingrijpmaatstaf.

Voorbeeld 3:
Aangetroffen bij rioolinspectie vanuit het riool: 3 x BAG klasse 2 en 2 x BAG klasse 3, ingrijpmaatstaf BAG klasse 5. Verschilanalyse: aangetroffen toestand voldoet aan de gewenste kwaliteit.

Stap 4

Geef een beargumenteerd oordeel over stap 3 en leg dit vast. Hierbij staat weer het risico centraal dat u loopt als u geen maatregelen treft (zie stap 2). Hebt u ingrijpmaatstaven beschikbaar die zijn afgestemd op de lokale situatie en de inspectiemethode? En hebt u daarbij de risico’s expliciet meegenomen? Dan kunt u deze stap eenvoudig doorlopen met een verwijzing daarnaar. Is dit niet het geval, dan moeten bij de oordeelsvorming de volgende zaken expliciet aan de orde komen:

  • de specifieke omstandigheden bij de geïnspecteerde riolen en de verschillen met de ‘gemiddelde’ omstandigheden binnen de gemeente;
  • de kans op slecht functioneren van de riolering ter plaatse;
  • het effect van toestandsaspecten dan wel schades.

NEN 3398 schrijft voor dat u bij uw beargumenteerde oordeel over het verschil tussen de aangetroffen toestand en de gewenste kwaliteit rekening houdt met de lokale omstandigheden.

Stap 5

Stel vast met welke prioriteit u maatregelen moet treffen. De beoordeling moet altijd een beargumenteerd antwoord geven op de volgende vragen:

  • Moet u maatregelen treffen?
  • Zo ja, op welke termijn of met welke prioriteit moet u deze treffen?
  • Als op korte termijn maatregelen nodig zijn: wat is de aard van de maatregelen (onderhoud, nader onderzoek, reparatie, renovatie of vervanging)?

Als u geen maatregelen treft, moet u vastleggen waarom niet en welke afspraken u naar aanleiding daarvan hebt gemaakt.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel