Deze paragraaf geeft per onderdeel van het afvalwatersysteem aan welke basisgegevens nodig zijn, uitgaande van de modellering als beschreven in De werkelijkheid vereenvoudigen. Daarbij is steeds onderscheid nodig tussen de huidige, de uitgangs- en de referentiesituatie.

Afvalwatersysteem als geheel

 • Kaart van het gebied.
 • Structuur van het afvalwatersysteem met schematisch weergegeven:
  • relaties tussen rioolstelsels (onderbemalingen en interne overstorten);
  • transportsysteem (gemalen, persleidingen en transportriolen);
  • rwzi.
 • Analyse rioolvreemd water:
  • voor het afvalwatersysteem als geheel;
  • voor deelgebieden, bijvoorbeeld per hoofdrioolgemaal (als daarvoor aanleiding is, omdat veel rioolvreemd water is geconstateerd en als de daarvoor benodigde meetgegevens van gemalen beschikbaar zijn).

Riolering

Per inzamelgebied:
 • Aangesloten verhard oppervlak.
 • Berging in de riolering.
 • Berging in de randvoorzieningen.
 • Droogweerafvoer van o.a. inwoners en bedrijven.
 • Eventuele vaste afvoer van o.a. drainagewater en bronnering.
 • Afvoerwijze: rioolgemaal of onder vrijverval.
 • Resultaten van strengberekeningen.

Transportsysteem

Per rioolgemaal van een bemalingsgebied:
 • Pompcapaciteit of pompcurve.
 • Soort gemaal (droog, nat).
 • Inslagpeil.
 • Perspeil. 

Per persleiding

 • Diameter.
 • Materiaal.
 • Lengte.
   
Valkuil: Vertrouwen op plannen en berekeningen
In een OAS had het waterschap de berekende capaciteit van haar vrijverval transport­riool als uitgangspunt aangehouden. Vlak vóór ondertekening van het Afvalwaterakkoord vond overleg met de rwzi-beheerder plaats. Daarin kwam ter sprake dat het transportriool te kampen heeft met aanzanding en de berekende capaciteit in de praktijk alleen in de eerste maanden na reiniging wordt bereikt.

Rwzi

 • Huidige hydraulische capaciteit.
 • Ontwerpuitgangspunten/Configuratie van de procesonderdelen.
 • Maatregelen voor de uitgangs- en de referentiesituatie.
Valkuil: OAS-rapport niet goed controleren
In een OAS is bedacht dat de aanleg van een randvoorziening achterwege kon blijven door extra af te koppelen en de pompcapaciteit te vergroten. Pas in het (beoogde) eindoverleg werd duidelijk dat de gemeente deze randvoorziening twee jaar geleden al had aangelegd.
Er was afgeweken van de planning in het GRP. 

Watersysteem

Toelaatbare (extra) hydraulische belasting.
Benodigde reductie in vuilbelasting (voor verschillende vervuilingsparameters).
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel