Perspectief van de samenwerking

Zeker in de bebouwde kom zijn beheer van de openbare ruimte en waterbeheer nauw met elkaar verweven. Daarom moet het vanzelfsprekend zijn om samen plannen en afspraken te maken over de taakverdeling. En om elkaar voortdurend op de hoogte te houden van de geplande onderhoudsactiviteiten, bijvoorbeeld via een periodiek ambtelijk overleg. Ook hierbij geldt het streven naar de laagste maatschappelijke kosten. Als u werkzaamheden goed afstemt, kan de samenwerking voor beide partijen kostenbesparend werken.

Nut van de samenwerking

Bij het dagelijkse beheer kunt u diverse onderwerpen samen oppakken, waarbij u waarschijnlijk efficiëntiewinst kunt behalen:

  • Gemeenschappelijke uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, bijvoorbeeld baggeren.
  • Bestuurlijke samenwerking bij de aanleg van een baggerdepot.
  • Gemalenbeheer bij één uitvoeringsorganisatie onderbrengen.
  • Ontwikkeling en aanleg van besturings- en telemetriesystemen.
  • Beheer en onderhoud van kunstwerken en oevers.

Aandachtspunten voor het proces

Oevers en waterkeringen (kades) behoren volgens de definitie tot het watersysteem en is in principe het waterschap hiervan de beheerder. Tegelijkertijd kunnen oevers een essentieel onderdeel van de openbare ruimte zijn. Als oevers en kades vooral ook een ander doel dienen (bijvoorbeeld wegen, vaarwegen/loswallen of haveninrichting), ligt het zwaartepunt van het belang bij de oeverconstructie. Dan is de beheerder van de openbare ruimte of de vaarwegbeheerder verantwoordelijk voor het beheer. Dit kan tot complexe en onwenselijke situaties leiden. Daarom moeten de beheerders per watergang en de daarbijbehorende oevers een pragmatische afspraak maken om onderling te verdelen wie waarvoor zorgt. Meer informatie hierover vindt u in de Uitgangspuntennotitie Waterbodems in bebouwd gebied van de VNG en UvW.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel