Vanwege de vele, ernstige gezondheidseffecten is het gebruik van asbest in ons land sinds 1993 volledig verboden. Maar als u oude riolering buiten gebruik stelt, kunt u te maken krijgen met asbest. De regels voor het werken met asbest staan hoofdzakelijk in drie besluiten:

  • het Arbeidsomstandighedenbesluit (het Arbobesluit);
  • het Asbestverwijderingsbesluit 2005;
  • het Productenbesluit asbest.

Vooral de eerste twee besluiten zijn van belang bij buitengebruikstelling van riolering. Het Productenbesluit asbest verbiedt om asbest of asbesthoudende producten te vervaardigen, in te voeren, etc.

Het Arbobesluit

Het Arbobesluit is er om de gezondheid en veiligheid van personen op de bouw- of sloopplaats te beschermen. In het besluit staan regels voor de arbeidsomstandigheden bij het werken met asbest, vooral hoe werknemers de werkzaamheden moeten uitvoeren. Het schrijft voor wat een werkgever aan maatregelen moet nemen bij de (mogelijke) aanwezigheid van asbest. 

Het Asbestverwijderingsbesluit 2005

Het Asbestverwijderingsbesluit 2005 is er om het milieu te beschermen. Het bevat voorschriften voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie en het verwijderen van asbest. De regels richten zich op particulieren, opdrachtgevers, werkgevers en zelfstandigen zonder personeel. Het besluit is van toepassing op handelingen als het slopen, onderhouden, renoveren of repareren van een bouwwerk of object (waaronder riolering), waarbij asbest of asbesthoudende producten worden verwijderd. De regels in het besluit moeten het milieu beschermen en de emissie van asbestvezels voorkomen bij:

  • het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van een bouwwerk of object;
  • het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit een bouwwerk of object;
  • het opruimen van asbest of asbesthoudende producten na incidenten (brand of storm).

Handelingen met puin, puingranulaat, bodem, grond, slib, baggerspecie en grondwater vallen niet onder het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Hiervoor staan regels in het Besluit bodemkwaliteit (zie de pagina Toepassen bouwstoffen en grond & baggerspecie).

Object of bouwwerk

Het Asbestverwijderingsbesluit 2005 ziet op objecten en bouwwerken. Het besluit omschrijft het begrip object als: "Een constructie, installatie, apparaat of transportmiddel, niet zijnde een bouwwerk". Jurisprudentie geeft een omschrijving van een bouwwerk: "Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond". N.B. Riolering die níét rust op een fundering, is ook een object als bedoeld in het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

Meer informatie over (het werken met) asbest

  • de Nota van Toelichting bij het Asbestverwijderingsbesluit 2005;
  • de pagina Asbest van InfoMil: biedt een actueel overzicht van de relevante wetgeving;
  • de pagina Asbest van Arboportaal: biedt meer informatie over arbeidsomstandigheden bij het werken met asbest.
  • de handleiding 'Veilig werken met asbestcementleidingen'.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel