Toepassingen met en van het GWSW

Laatst geac­tu­aliseerd 14 januari 2022

De GWSW-standaard is een middel om tot beter beheer, betere data en nieuwe toepassingen te komen. Stichting RIONED bevordert dit door datatoepassingen toe te lichten en zelf een aantal basisapplicaties te bieden. Ook geven we voorbeelden van toepassingen via interviews (zie links in het menublok). Daarnaast willen we nieuwe en innovatieve ideeën een kans geven zich te bewijzen in PoCs. Hieronder bespreken we deze.

Wat kun je als beheerder nu dankzij de GWSW-standaard?

Puntsgewijs en beknopt beschrijven we hier wat voor gemeenten, waterschappen en bedrijven mogelijk is met rioleringsdata op basis van de GWSW-standaard. Ook de interviews (toegankelijk via het blok links) bieden toepassingen en inspiratie.

 • Basiskwaliteitsmetingen (zie Nulmeting hieronder) 
 • Open data: publicatie van data (ligging, kenmerken) via PDOK voor gebruik in allerlei toepassingen en om makkelijk te voorzien in de informatiebehoefte van collega’s, inwoners, projectontwikkelaars, waterschap en anderen. Bekijk de pagina Data op PDOK.
 • Beheerbestand = rekenbestand (zie HydX conversie hieronder)
 • GIS-views en -analyses o.b.v. WFS/GML (Zie GWSW Geo hieronder)
 • Een riolerings-digital twin (generieke omzetting van GWSW-datasets naar CityGML en toepassing in digital twins), mede mogelijk door een subsidie van het ministerie van BZK
 • Registratie en uitwisseling aansluitleidingen
 • In de landelijke Databank rioolinstortingen zijn via een automatische koppeling met PDOK en GWSW-server al zo veel mogelijk beschikbare gegevens ingevuld 
 • Beheer o.b.v. een cloud dataset - GWSW-conforme datasets zijn een stap in het loskoppelen van datasets en applicaties. In de toekomst ontstaan neutrale databestanden in de cloud. Gemeente Roosendaal bouwt hier al aan.
 • De VNG pilotkaart maken waarop u kunt zien hoe vol de ondergrond is. De VNG pilotkaart bevat rioleringsdata volgens de GWSW-standaard waardoor de ondergrondse situatie inzichtelijk wordt.

Basisapplicaties door RIONED

Op de GWSW-server https://apps.gwsw.nl van Stichting RIONED draaien vier basisapplicaties om te kunnen werken met rioleringsdata conform de GWSW-standaard. Deze applicaties zijn vrij te gebruiken en door software via API aan te roepen.

 • Upload - Om data op de GWSW-server te zetten. Elke gebruiker heeft daartoe een eigen map, die u kunt aanvragen via gwsw@rioned.org. De import is nodig voor gebruik van de andere GWSW-basisapplicaties.
 • Nulmeting - Om de basiskwaliteit van de dataset te controleren. In het GWSW zijn per toepassing kwaliteitseisen opgenomen. De applicatie levert u een set meldingen waar uw data van die kwaliteitseisen afwijkt.
 • HydX conversie – Om uw dataset om te zetten in het HydX formaat voor hydraulische modellering (bijv. voor een SSW!). Het HydX kan door rekensoftware ingelezen worden. Zo wordt de beheerdataset ook de rekendataset.
 • GWSW Geo - Levert vanuit de GWSW-dataset geografische bestanden voor GIS-analyses in GML- en GeoPackage-formaat en via het WFS-protocol.

PoCs / proefnemingen om nieuwe toepassingen te testen

Overheden en marktpartijen willen graag het principe en de meerwaarde van hun ideeën voor toepassingen (o.b.v. de GWSW-standaard) aantonen. Bij marktpotentieel kan daaruit dan een toepassing (bijv. een softwareapplicatie of een dienst) ontwikkeld worden. 

Stichting RIONED hanteert de volgende uitgangspunten voor GWSW PoCs:

 • Elke PoC werkt op basis van een plan van aanpak met daarin de onderzoeksvraag, de beoogde producten, planning, kosten, financiering en communicatieplan. 
 • PoCs zijn een open samenwerking, dus er is ruimte voor deelname van geïnteresseerde partijen, als actieve participant (=meebeslissen en -ontwikkelen) of als volger (=meeluisteren en -denken).
 • De (tussen)resultaten van PoCs worden door Stichting RIONED gecommuniceerd.
 • Projecten starten pas bij voldoende financiering, die komt van betrokkenen en ev. subsidies. 
 • De GWSW-standaard is eigendom van en blijft in beheer bij Stichting RIONED en zal slechts in vastgestelde vorm gebruikt worden. Als in PoCs wensen tot wijzigingen of verbetering van het GWSW geconstateerd worden, gelden de vaste beheerprocedures.

Stichting RIONED nodigt opdrachtgevers en marktpartijen graag uit om PoCs op te zetten en daarover in overleg te treden met het GWSW-team. U kunt reageren via gwsw@rioned.org.
 

Op dit moment worden PoCs verkend voor de volgende onderwerpen: 

Zodra initiatiefnemers zover zijn, zullen zij op een toelichtende pagina en in de RIONED-nieuwsbrief Data & informatie hun PoC-voornemen toelichten én kunnen belangstellenden zich melden.