Huidige versie GWSW en planning

Laatst geac­tu­aliseerd 17 april 2020

Op deze pagina vindt u informatie over de actuele versie, de releaseplanning en de versiehistorie van het GWSW.

De huidige versie van het GWSW is 1.5 (vastgesteld per 12 juli 2019). Deze versie omvat:

  • GWSW Basis, de rioleringsobjecten, basiskenmerken en algemene aspecten die voor beheer nodig zijn;
  • GWSW-Minimale dataset, een subset van GWSW-Basis, voor operationele processen met twee conformiteitsklassen MDS-Project en MDS-Plan;
  • GWSW.orox, het protocol dat beschrijft hoe op basis van RDF/RDFS/OWL2 de generieke GWSW-uitwisseling moet plaatsvinden en hoe GWSW-datasets eruit zien;
  • GWSW-Rib voor vastlegging van toestandsaspecten (inspectie) en onderhoudsgegevens (reiniging) van leidingen, putten en kolken; 
  • GWSW.ribx, het uitwisselformaat (in XML) voor GWSW-Rib, dat het SUF-RIB 2.1 vervangen heeft;
  • Informatiemodel Stedelijk Water, dat GWSW-objecten zichtbaar maakt in de geometrische informatievoorziening (GIS) conform NEN 3610 en opgenomen is in het IMKL 2015;
  • GWSW-IMBOR, dat de basis vormt van het onderdeel Riolering in het IMBOR 2020 (CROW);
  • NIEUW in versie 1.5: het GWSW-Hyd, de netwerktopologie en concepten ten behoeve van hydraulisch modelleren, en het GWSW.hydx uitwisselformaat.
  • Ook nieuw: een eerste versie van GWSW-Maatregelen, met woordenboek en specificatie van relevante data bij leiding- en putrenovatie.

Elders is de modulaire opbouw van het GWSW beschreven. Het in detail raadplegen van de modules van het GWSW (‘Welke concepten, definities, relaties enzovoort bevat een module?') is mogelijk op de GWSW-server via data.gwsw.nl.

Ontsluiting GWSW-dataset via PDOK

Publieke Dienstverlenig op Kaart (PDOK) is hét platform voor open datasets van de overheid met actuele geo-informatie. Kadaster en Stichting RIONED hebben in een Proof of Concept de ontsluiting van gemeentelijke datasets vanaf de GWSW-server naar PDOK gerealiseerd. Het resultaat van de succesvolle PoC is dat de dataset van 'proefkonijn' gemeente Den Haag nu beschikbaar is via de PDOK Viewer.

Bekijk via https://www.pdok.nl/viewer/ na inzoomen op Den Haag de datasets Putten en Leidingen onder “Stedelijk water (Riolering)”.

In Q4 2019 zal ook de ontsluiting van andere GWSW-datasets mogelijk worden. Stichting RIONED zal met de bronhouders afstemmen over de ontsluiting van hun datasets via PDOK.

Releaseplanning en versiehistorie

Speerpunten in 2020 zijn de adoptie, de implementatie en het gebruik van de beschikbare onderdelen van het GWSW. Onderstaand vindt u de actuele planning van beoogde releases ter uitbreiding van het GWSW op basis van de inschatting en het werkprogramma van de GWSW-uitvoeringsorganisatie. In elke release zullen ook de dan ingediende en afgeronde wijzigingsvoorstellen meegenomen worden.

Belangrijk: Elke uitbreidingsmodule staat in principe los van de al bestaande, vastgestelde modules, die in het algemeen ongewijzigd in navolgende versies opgenomen worden.

Algemeen
 
Versienummer  
Juni 2020 GWSW 1.5.1 - Vaststelling GWSW-Geo (GIS) en de inpassing van de gevolgen van visuele inspectie
conform de EN 13508-2 (o.m. aanpassing van het RibX).
- Toevoeging pre-GWSW-versie van GWSW-kengetallen voor praktijktesten.
Juni 2021 GWSW 1.6 - Toevoeging van GWSW-Persleidingen (pre-GWSW) en
GWSW-Gemalen (pre-GWSW).
- Wellicht ook GWSW-Grondwater/Drainage (pre-GWSW),
die ook relevant is voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO).
- Mogelijk wordt ook een koppelvlak Contractvorming (naar de
CROW Contractspecificatie) aangebracht.
December
2021
GWSW 2.0 - In samenhang met IMBOR (CROW) zal de uitwisseling van areaaldata
worden ingericht conform de NTA 8035. Dat zal aanpassing vragen
van het OroX.
- Beoogd zijn ook de definitieve toevoeging van GWSW-Maatregelen, 
GWSW-kengetallen, GWSW-Persleidingen, GWSW-Gemalen en een
pre-GWSW-versie van GWSW-Meld en GWSW-Grondwater.

U kunt de versiehistorie, het overzicht van de voorgaande GWSW versies, downloaden.

GWSW-applicatietoetsing

De adoptie van het GWSW is een groeipad bij zowel de applicatieleveranciers als de eindgebruikers (overheden). Stichting RIONED heeft in 2018 een toetsing laten uitvoeren op de implementatie van GWSW versie 1.3.2 in negen softwareapplicaties van acht leveranciers. In 2019 wordt de applicatietoetsing herhaald op basis van GWSW versie 1.4. De uitvoering in opdracht van Stichting RIONED vindt plaats door J en L datamanagement. In de tweede helft van 2020 zal de applicatietoetsing naar verwachting plaatsvinden op basis van versie 1.5. Meer over GWSW-applicatietoetsing.