Na de inventarisatie besluit u of u het nodig vindt om de leiding te onderzoeken op het basisniveau. Hierbij moet u ook de kosten, baten en risico’s afwegen. Aspecten die daarbij een rol spelen, zijn:
  • kosten onderzoek/inspectie;
  • kosten faalgebeurtenissen ontstaan door onderzoek;
  • kosten procesbeïnvloeding (bijvoorbeeld stilzetten pompen;
  • levensduurverlenging leiding;
  • reductie kans op ‘klappen’ leiding.

Tabel A geeft voor de onderzoeken op het niveau ‘basis’ aan hoe deze aspecten scoren voor een leiding met een diameter van 800 mm, circa 2 km lengte en een vervangingswaarde van € 2 miljoen. Zo kunt u bepalen of de onderzoekskosten opwegen tegen de baten.
 

Onderzoeksaspect Activiteit Indicatie kostprijs Kosten schade en gevolg Kosten risico procesbeïnvloeding Meerwaarde aanvullend inzicht ter beperking faalrisico
Lekkage Nalopen tracé ≤ €1.000 0 0 Beperkt
  Infrarood scan uit de lucht € 1.00-20.000 0 0 Klein
  Afpersen leiding en bepalen lekdebiet € 5.000-10.000 Kleine verhoogde kans Leiding kan klappen Groot: levert inzicht of leiding niet lekt
Sterkte Afpersen-drukproef € 5.000-10.000 Klein verhoogde kans Leiding kan klappen Groot
Hydraulica ∆Hw meten ≤ € 10.000 0 0 Aandacht voor hydraulica zorgt voor kleinere kans op te hoge belastingen
Zetting Maaiveld-zetting € 1.000-10.000 0 0 Zinvol
  Zakbakens uitlezen < € 5.000, afhankelijk van aantal 0 0 Zeer belangrijk bij overgangen
  Prikstokken € 5.000-10.000 Zeer klein  0 Zinvol, mits voldoende detail
  Grondradar  Circa € 10.000 0 0 Zinvol, mits voldoende detail


Tabel A Criteria onderzoek op niveau ‘basis’

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel