Naast de kenmerken van de onderdelen van het afvalwatersysteem moeten de OAS-partijen in de voorbereidingsfase algemene uitgangspunten vaststellen (stap 1).

Afnameverplichting (door het waterschap af te voeren debieten)

  • Hoeveelheid dwa per inwoner per dag en aangehouden aantal dwa-pompuren per dag.
  • Pompovercapaciteit (poc) in mm/h voor gemengde en verbeterd gescheiden stelsels.
  • Verhard oppervlak waarop de poc betrekking heeft:
    • Werkelijk aangesloten verhard oppervlak of een afgesproken oppervlak per woning?
    • Wordt bij afkoppelen de afnameverplichting evenredig met het afgekoppelde oppervlak gereduceerd of blijft deze gelijk?

Vuilemissie

  • Vuilparameters waarop wordt getoetst (zoals CZV, fosfor en stikstof).
  • Vuilgehalten van water uit verschillende typen rioolstelsels.
  • Rendement van de randvoorzieningen, eventueel afhankelijk van type en omvang. 

Kostenramingen

N.B. Meestal is voor een maatregelenafweging te volstaan met een vergelijking van investerings­kosten. Energiekosten zijn meestal niet doorslaggevend. Wel kunnen bijzondere kosten invloed hebben op het optimum, zoals die van chemicaliënverbruik.
 
Dilemma: (Niet) terugkomen op uitgangspunten
Een gemeente komt er laat in een OAS achter dat de op basis van de Leidraadmodule gehanteer­de kostenkengetallen voor randvoorzieningen tot onrealistisch lage bedragen leiden. In kern waar een maatregel is gepland, is weinig ruimte beschikbaar en de slappe ondergrond stelt hoge eisen aan de fundering. Daardoor leidt de gekozen voorkeursvariant tot hogere kosten voor de gemeente. Moet nu het hele optimalisatietraject opnieuw starten?
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel