Afstemming planningen SSW en GRP

Omdat het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) en gemeentelijk rioleringsplan (GRP) sterk met elkaar verweven zijn, moet u de planning van beide plannen op elkaar afstemmen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens duurt het opstellen van een SSW gemiddeld zes tot twaalf maanden. Bij belangrijke beleidsaanpassingen kan het verstandig zijn het planproces voor GRP en SSW gelijk te laten lopen. In reguliere gevallen kunt u ervoor kiezen het SSW aangepast te hebben, vóórdat de GRP-plancyclus begint. Dan is voor het GRP actuele informatie beschikbaar. 

Financiële borging

Een SSW is wettelijk niet verplicht, dus het gemeentebestuur hoeft het plan niet officieel vast te stellen. Voor een GRP geldt dit (nog) wel. Een bestuurlijke verankering zorgt in het algemeen voor een duidelijke financiële borging van de in het plan voorgenomen maatregelen. Als het bestuur het SSW wel officieel vaststelt, is de kans dus groter dat deze maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. U kunt het SSW daarom integraal als bijlage opnemen bij het vast te stellen GRP.

Wettelijk overzicht lozingspunten

Als u het SSW als bijlage in het GRP opneemt, voldoet u ook meteen aan een wettelijke eis die gemeenten in de praktijk weinig nakomen: het GRP moet een overzicht bevatten van de lozingen in het oppervlaktewater. Deze verplichting volgt uit het Besluit lozingen buiten inrichtingen (Blbi). In artikel 3.14 en 3.15 staat dat lozen in het oppervlaktewater is toegestaan als het ontwaterings- of hemelwaterstelsel voorkomt op het in het GRP opgenomen overzicht. InfoMil beschrijft deze verplichting.

Geen beleidskeuzes

U maakt in het SSW geen beleidskeuzes; het gemeentelijke beleid voor de watertaken staat in het GRP. De inhoud van het SSW ondersteunt wel bij keuzes en afwegingen die de gemeente in het GRP maakt (zie Doel van het SSW).

Vanaf 2021: Omgevingswet

Naar verwachting gaat per 2021 de Omgevingswet in. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten, waaronder (deels) de Wet milieubeheer. Het GRP is dan niet langer wettelijk verplicht, maar wordt een vrijwillig document. Volgens de Omgevingswet zijn gemeenten wel verplicht om een omgevingsvisie, omgevingsprogramma en een omgevingsplan op te stellen.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. In de omgevingsvisie beschrijft uw gemeente dus ook hoe ze haar watertaken invult en de bijbehorende doelen.

Omgevingsprogramma

In het omgevingsprogramma legt de gemeente de benodigde middelen en voorziene maatregelen vast.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat regels over stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater voor het gehele grondgebied van de gemeente. Dit met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, zoals in artikel 4.2 van de Omgevingswet staat.

De inhoud van het huidige GRP kunt u verwerken in de omgevingsvisie, het omgevingsprogramma en het omgevingsplan (zie figuur A). Lees meer over Omgevingswet, omgevingsvisie, omgevingsprogramma en omgevingsplan.

https://rioolenraad.nl/wp-content/uploads/2018/04/GRP_Omgevingswet_500px.jpg
Figuur A GRP, omgevingsvisie, omgevingsprogramma en omgevingsplanVergroot afbeelding
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel