Het aantal (mede)beslissers en hun onderlinge eensgezindheid zijn van grote invloed op het beslis- en afwegingsproces. De benodigde onderlinge communicatie stijgt exponentieel met het aantal actoren, evenals de behoefte om de stappen van het beslisproces expliciet te maken. Wanneer meerdere actoren beslissen ontstaan per definitie meerdere gezichtspunten (probleemdefinitie). De kans op verschillende belangen (en doelen) en verschillende interpretaties van uitkomsten wordt daarmee groter. Meerdere actoren leiden in het algemeen tot grotere complexiteit van het afwegingsproces. Ook de mate waarin de standpunten en zienswijzen van de verschillende actoren uiteen lopen spelen een grote rol. Een klein verschil is nu eenmaal makkelijker te overbruggen dan een groot verschil.

Beslissen en afwegen is makkelijk als alle beslissers het volledig met elkaar eens zijn. Voor de beoordeling van het aantal actoren is een actorenanalyse altijd nuttig. In de analyse wordt nagegaan welke actoren onderscheiden kunnen worden en welke doelen en belangen de verschillende actoren hebben. Het is van groot belang om iedere actor op het juiste moment in het proces te laten participeren. Overigens is het gegeven dat één bepaalde organisatie meebeslist niet synoniem met één actor. Vaak gedragen verschillende onderdelen van één organisatie zich als verschillende actoren1.
 
Het onderscheid tussen actoren is afhankelijk van belangen en doelen van verschillende groepen. Er kan als volgt onderscheid gemaakt worden:
  1. Klein aantal actoren: Het afwegingsproces kan gebaseerd worden op inhoudelijke analyses. Daarvoor mogen er niet meer dan een handjevol actoren betrokken zijn, en de onderlinge verschillen moeten goed overbrugbaar zijn.
  2. Aanzienlijk aantal actoren: Er zijn te veel actoren betrokken om nog te kunnen vertrouwen op uitsluitend inhoudelijke analyses. Onderhandelingen tussen verschillende actoren zullen een rol gaan spelen, naast de inhoudelijke analyses.
  3. Groot aantal actoren: Er zijn zo veel actoren betrokken en de onderlinge verschillen zijn dermate groot, dat onderhandelingen het afwegingsproces zullen domineren. Inhoudelijke analyses worden wel (te pas en te onpas) gebruikt als argument in die onderhandelingen, maar geven niet de doorslag.


Het omgekeerde komt ook wel eens voor; soms hebben verschillende organisaties gelijkgerichte belangen en doelen. Zij vormen dan samen één actor in het afwegingsproces. 

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel