Aanpak

Bewustwording en medewerking van eigenaren en bewoners
Acceptatie van water op straat vergt draag vlak bij iedereen. Het is een opgave van alle overheden om met voorlichting hieraan voortdurend te werken. Gemeenten en waterschappen moeten maatregelen nemen. Dat geldt ook voor gebouweigenaren. Eigenaren van woningen en gebouwen kunnen bijdragen door de hoeveelheid verharding te beperken en te zorgen voor infiltratie van regenwater op eigen terrein. Bij het ontwerpen van gebouwen moet meer worden gelet op zaken als: de aanwezigheid van drempels, afvoervoorzieningen in kelders en het hoogteverschil tussen het maaiveld en de vloer van de begane grond.
 
Innovatie
De computermodellen voor het ontwerpen van de riolering zijn niet geschikt voor het analyseren van water op straat. De riolerings modellen geven wel aan waar en wanneer water op straat begint op te treden, maar niet hoe hoog het water op straat komt te staan en waar het naartoe stroomt. Het verloop van water op straat is lastig te simuleren, onder meer vanwege de vele kleine hoogte verschillen op het maaiveld, allerlei kleine obstakels (zoals verkeers drempels) en afstroomroutes (bijvoorbeeld door het ontbreken van drempels voor garages). Voor het verloop van water op het maaiveld in de openbare ruimte moet een model worden ontwikkeld. Door de complexiteit en beperkte beschikbaarheid van gegevens is dit model niet op korte termijn beschikbaar. In eerste instantie is het verstandig de aanpak te richten op de plekken waar met enige regelmaat problemen optreden. Als uit onderzoek blijkt dat bepaalde gebieden het meest kwetsbaar zijn voor waterschade, moeten daarvoor maat regelen worden getroffen. In nieuwbouw gebieden moet langer vooruit worden gekeken. De uitgangspunten voor de frequentie en de mate van water op straat moeten nader worden bepaald, gelet op maatschappelijke noodzaak en doelmatigheid. De maatregelen aan bestaande knelpunten moeten ook bij verdere ontwikkelingen voldoende klimaatbestendig zijn. Anderzijds kan het vaststellen van een algemeen beschermingsniveau aanzetten tot overbodige maatregelen. Het juiste evenwicht moet tot stand komen.
 
Kosten en financiering
De kosten voor de aanpak van water op straat zijn nog niet goed bekend. Deze zijn onder meer afhankelijk van het beoogde beschermingsniveau, de mate van acceptatie van water op straat en de mogelijkheden om maatregelen tegen waterschade te combineren met andere ingrepen in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld rioolvervanging, wegvernieuwing of stedelijke vernieuwing. Ook is het niet gewenst dat door een normatieve toepassing van uitgangspunten onnodige maatregelen worden getroffen. Het gaat er immers om de écht kwetsbare locaties aan te pakken. Helder moet zijn dat de maatregelen extra geld kosten. Om waterschade te voorkomen, moet toename van lokale lasten worden geaccepteerd.
 
Samenwerking
Gemeenten analyseren de mogelijke problemen en bepalen de aanpak. Deskundigen op het gebied van riolering, water, wegen en groen van gemeenten en waterschappen moeten samen aan de slag om voor een bepaalde locatie de slimste en financieel meest effectieve oplossing te ontwerpen. Inzicht in de situatie en begrip voor elkaar zijn nodig om het water in goede banen te leiden, óók als het met bakken uit de hemel komt.

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE