Algemeen
Deze module is gericht op detaillering en aanleg van publieke stelselonderdelen. De grens tussen publiek en particulier ligt meestal op of nabij de perceelgrens. De beheerder van het publieke stelsel geeft aan waar, wat en hoeveel de particulier mag lozen. Deze randvoorwaarden bepalen de dimensionering en detaillering van particuliere voorzieningen.

Bij particuliere lozers is onderscheid in woningen (huishoudens) en bedrijven. Technische eisen riolering en aansluiting gaat uitgebreid in op de juridische randvoorwaarden van met name huisaansluitingen. Aansluiting van bedrijven vereist een meer op de bedrijfsvoering toegesneden vergunningverlening. Hierbij bepalen vooral de hoeveelheid en kwaliteit van te lozen waterstromen of, en zo ja welke aanvullende voorzieningen nodig zijn.
 
Uitgangspunt
Voor de detaillering en aanleg van particuliere stelselonderdelen kunt u in grote lijnen dezelfde aanwijzingen gebruiken als voor die van publieke stelselonderdelen. Vooral de tabellen in Randvoorwaarden kwaliteitRandvoorwaarden omgeving en Randvoorwaarden werking onderdeel bieden een opstap om het ontwerp tegen het licht te houden. In dit onderdeel vindt u enkele praktische aandachtspunten. Uitgangspunt hierbij is dat particulieren (huishoudens of be-drijven) zich meestal niet realiseren hoe percelen aansluiten op publieke afwateringsstelsels. Laat staan dat ze stilstaan bij hun invloed op aanpassingen in de aansluitsituatie en het (niet) beheren (inspectie en onderhoud) of foutief gebruiken van de (lozings)voorzieningen. Dit geldt niet alleen voor de particulieren zelf, maar vaak ook voor andere betrokkenen.

De ontwerper moet rekening houden met voorzienbare risico’s. De vraag is of de (toekomstige) gebruiker zich ook bewust is van risico’s of dat hij overbelastingssituaties pas ervaart als zijn dak bijvoorbeeld is bezweken of een ‘onzichtbare’ ontlastput regenwater op zijn terrein loost.

Particuliere stelselonderdelen kunnen zich zowel binnen, op of buiten het bouwwerk bevinden.

In AfvalwaterHemelwater en Grondwater vindt u per waterstroom de aandachtspunten voor de detaillering van stelselonderdelen op particulier terrein.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel