OPINIE HUGO GASTKEMPER

Voorbij de planverplichting (juli 2015)

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het vervallen van de verplichting van het rioleringsplan in de Omgevingswet. Ik vind dat niet verstandig, maar we zullen moeten inspelen op de nieuwe wetgeving.

 

De Kamer laat het aan elke gemeente om wel of niet een rioleringsplan te maken. De lobby voor een verplicht gemeentelijk waterbeheerprogramma, zoals het in de Omgevingswet zou gaan heten, is helaas mislukt. Uit de succestrits zorgplichten – verplicht plan – rioolheffing is onder het mom ‘het hoeft niet van Europa' een essentieel element weggesneden in de kennelijke verwachting dat de riolering ook zonder planverplichting op orde blijft. De toekomst gaat het leren. Wrang is dat door de planverplichting juist al deregulering kon worden gerealiseerd in het Bestuursakkoord Water. De overstort- en aansluitvergunningen en de ontheffing voor riolering in het buitengebied zijn vervangen door beleidsafspraken tussen gemeenten en waterschappen in het GRP.

Afgesproken is dat de verplichting pas vervalt na het aflopen van het Bestuursakkoord Water in 2020. Toch moeten we nu al gaan nadenken over alternatieven. De Omgevingswet bepaalt dat de huidige structuurvisies en milieubeleidsplannen opgaan in de omgevingsvisie waarin op hoofdzaken het integrale beleid voor de fysieke leefomgeving staat. Per gemeente komt er een omgevingsplan waarin de huidige bestemmingsplannen plus de gemeentelijke verordeningen met regels over de leefomgeving wordt opgenomen. Verder komen er omgevingswaarden. Dat zijn meetbare of berekenbare maatstaven voor de staat van de fysieke leefomgeving.

Het hele bouwwerk aan beleid en regelgeving op gebied van stedelijk waterbeheer moet opnieuw zijn plek vinden. Een belangrijke vraag is hoe de benadering van doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden ingepast kan worden in de nieuwe systematiek. De hemelwaterverordening moet opgenomen in het omgevingsplan. Voor de vergunningen en meldingen is belangrijk om duidelijk te krijgen wat in rijksregels en wat in decentrale regels bepaald gaat worden. Natuurlijk moeten ook bouw- en aansluitvoorschriften gesteld worden en helder zijn voor iedereen. Stichting RIONED is actief betrokken bij het opnieuw doordenken van de regelgeving.

Voor nu moet u gewoon op de huidige voet doorgaan; op de langere termijn komen er veel juridische veranderingen op de stedelijk waterbeheerders af.

Hugo Gastkemper


Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE