Hoe ervaren regio's de ondersteuning van kenniscoaches?

Steeds meer regio's schakelen een kenniscoach in om de uitwerking van het Bestuursakkoord Water een impuls te geven. Een van de opdrachtgevers kijkt tevreden terug: "De kenniscoaches dachten actief mee en door de inbreng van hun eigen ervaringen zorgen zij voor een versnelling in onze denkprocessen". Lees een selectie van de verhalen en ervaringen van andere opdrachtgevers.

Inzet kenniscoach gezamenlijke beheer en onderhoud gemalen
Binnen het cluster Rijn6 bestaande uit de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden plus de waterschappen Rivierenland en Rijn en IJssel is een van de samenwerkingsactiviteiten het beheer en onderhoud van pompen en gemalen. De inzet van de kenniscoach bij het uitwerken van deze ambitie heeft ons echt een stap verder gebracht. Een blik van een collega van buitenaf en de inbreng vanuit zijn eigen praktijk had duidelijk meerwaarde. Het heeft geleid tot een goed gesprek met de beheerders van de verschillende gemeenten en de twee waterschappen en ook tot een concreet gezamenlijk advies over het gemalenbeheer in de regio.

Rudi Muller, gemeente Overbetuwe

Inzet kenniscoaches gezamenlijk gegevensbeheer
De gemeenten en het waterschap in de regio Rivierenland zijn gestart met een gezamenlijke invulling van het meet en monitoringproces in de regio. Hiermee willen zij het inzicht in de toestand en het functioneren van het gehele systeem verbeteren en de kwetsbaarheid van de werkprocessen verminderen. De gezamenlijke aanpak heeft mede vorm gekregen met de inzet van een kenniscoach. De kennis en ervaring van de kenniscoach met het gezamenlijk meten en monitoren heeft ons als regio goed op weg geholpen. Het proces heeft in korte tijd concreet resultaten opgeleverd. Dat heeft er oa. toe geleid dat wij nu de stap hebben gezet om als gezamenlijke partijen een ervaren medewerker in dienst willen gaan nemen.

Karin van Dorenmalen, gemeente Tiel

Inzet kenniscoach bij pilot gegevensbeheer
In de regio Groningen / Noord-Drenthe is een pilot gegevensbeheer en assetmanagement uitgevoerd. De pilot is begeleid door een kenniscoach. In de nieuwsbrief van de regio wordt verslag gedaan van de pilot en de resultaten die het heeft opgeleverd.

Hans de Vries, waterschap Noorderzijlvest

Inzet kenniscoach bij optimalisatiestudie afvalwaterketen
Voor de afronding van een optimalisatiestudie afvalwaterketen in onze regio hebben wij ondersteuning gevraagd van een kenniscoach. De kenniscoach sprak meteen onze taal. Hij sloot goed aan bij de praktijkgerichte club die wij zijn. Het hele idee dat hij als relatieve buitenstaander met een frisse blik naar onze afspraken keek, hielp enorm.

De optimalisatiestudie was al gestart, maar had nog niet tot concrete resultaten geleid. De kenniscoach heeft het traject echt vlot getrokken. Wij hebben mede dankzij de kenniscoach concrete resultaten geboekt en inzicht gekregen in de kansen en knelpunten binnen de afvalwaterketen.

Op basis hiervan zijn de benodigde vervolgonderzoeken in het "spoorboekje" van het afvalwaterteam opgenomen en de kosten en baten in het overzicht voor het bestuursakkoord water en de visitatiecommissie.

Pieter Wesselse, gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Arianne Fijan, gemeente Gouda

Inzet kenniscoaches bij het actualiseren van maatregelenprogramma
Bij de uitwerking en actualisatie van het maatregelenprogramma van de regionale samenwerking in de regio Flevoland hebben wij ondersteuning gevraagd van een kenniscoach. De kenniscoach heeft op een prikkelende wijze zijn ervaring uit de eigen regio met ons gedeeld en ons daarbij aangezet tot kritisch nadenken over onze eigen ambities ten aanzien van het gezamenlijk maatregelenprogramma.  Het heeft ons inspiratie en idee├źn opgeleverd voor de invulling van het maatregelenprogramma.

Peter Paul Verbrugge, waterschap Zuiderzeeland

Inzet kenniscoaches bij uitwerking businesscase investeren
Voor het uitwerken van een zogenaamde businesscase investeren hebben wij ondersteuning gevraagd van twee kenniscoaches. De businesscase was gericht op het voeren van een dialoog in de regio over de wijze waarop investeringsplannen tot stand komen. Wat kunnen wij hierbij van elkaar en van de verschillende methodieken leren? De dialoog leidt tot een beoordeling van nut en noodzaak van de geplande investeringen in de regio. Het resultaat is dat we in onze regio een ambitie  hebben uitgesproken om 20% te besparen op geplande de investeringen tot en met 2020, waardoor de kosten voor de burger met 5% kunnen dalen.

De bijdrage van de kenniscoaches aan de dialoog hebben wij als bijzonder zinvol ervaren. Zowel in het ambtelijk leidend team (kernteam) als het brede ambtelijke platform (alle gemeenten en het waterschap) hebben de kenniscoaches ons regelmatig een spiegel voor gehouden en hun ervaringskennis met ons gedeeld. Een simpele vraag als: "Waarom?" heeft ons laten zien dat het soms ook anders kan, buiten de paden die wij gewend waren. De kenniscoaches dachten actief mee over de invulling van de businesscase en brachten hierbij hun eigen ervaringen mee. Daarmee zijn wij een stap verder gekomen.

Wij kijken terug op een leerzaam traject en leggen het resultaat van de businesscase voor aan het periodieke bestuurlijke overleg in de regio, waaraan alle wethouders en een bestuurslid van het waterschap aan deel nemen. Wij doen bij het vervolg ook graag een beroep op de kenniscoaches om ons regelmatig de spiegel voor te houden, waardoor we stappen vooruit kunnen maken.

Nico Altorf, gemeente Amstelveen
Adriaan van der Horst, waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Inzet kenniscoaches bij formuleren ambitie en aanpak
Voor de voorbereiding en invulling van een brede bijeenkomst met bestuurders, managers en medewerkers van gemeenten en waterschap in de regio hebben wij ondersteuning gevraagd van een kenniscoach. De inbreng van de kenniscoach tijdens de bijeenkomst en de ervaring die hij meebracht uit de eigen regio gaf de dialoog tussen bestuurders onderling en met de managers en medewerkers een belangrijke impuls. Wij waren redelijk op weg met een aanpak. Toch heeft de bijeenkomst met de kenniscoach een versnelling gebracht in het uitwerkingsproces. Dit heeft er mede toe geleid dat er een duidelijke ambitie met bijbehorend plan van aanpak is geformuleerd. In de aanpak speelt ook het management een belangrijke rol.

Gerard Hoogerkamp, gemeente Emmen


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE