OPINIE HUGO GASTKEMPER

Landbouw ontloopt zijn verantwoordelijkheid (juni 2016)

Iedereen mag voor zijn belang opkomen, maar de landbouw maakt het bont door te beginnen over de  overstorten om de aandacht af te leiden van de grote vervuiling door mest.

In een recente petitie aan de Tweede Kamer vraagt de melkveehouderijlobby, verenigd in het Mesdagfonds, om niet alleen te kijken naar stikstof en fosfor in het water uit de landbouw, maar ook naar vogelpoep, kwel en overstortingen als bronnen. Bevriende parlementariërs reageren prompt  met Kamervragen en een motie.

Mijn complimenten hoe die sector het spel speelt. Nu over de feiten, waarvan het Mesdagfonds zelf zegt dat ze zo belangrijk zijn: Bijna 60% van de jaarlijkse uitstoot van N en P komt door uitspoeling  van bodems, meestal een gevolg van jarenlange overbemesting. Daarbovenop wordt nog steeds zo'n 5% rechtstreeks door de landbouw geloosd. De bijdrage vanuit de overstorten is slechts circa 1%.

Nog een feit: Gemeenten hebben in de voorbije twee decennia talloze maatregelen genomen om de emissies door overstortingen te verminderen door een generieke vermindering met tenminste 50% (basisinspanning), extra maatregelen waar nodig (waterkwaliteitsspoor) en een speciale sanering van overstorten met potentiële gezondheidsrisico's voor mens en dier (aanpak risico-overstorten). Dit heeft wat mogen kosten. Gemeenten hebben er 5 miljard euro in gestoken.

Eind jaren tachtig is in het nationale milieu- en waterbeleid afgesproken dat alle sectoren alle uitstoot naar water, bodem en lucht met de helft verminderen. Gemeenten, waterschappen, industrie en midden- en kleinbedrijf zijn deze afspraken ruimschoots nagekomen. Alleen de landbouw mocht steeds doorgaan met overbemesting.

Een laatste feit: Nederland neemt onder de Kaderrichtlijn Water uitgebreide maatregelen om emissies tegen te gaan en de waterkwaliteit te verbeteren. Uitgangspunt van het huidige beleid is echter dat die maatregelen niet ten koste van de landbouw mogen gaan en dat functies op dezelfde locatie kunnen blijven. Dat is niet vol te houden. Daarom adviseerde de Adviescommissie Water op 19 mei aan minister Schultz om dit uitgangspunt los te laten en de landbouw niet langer te ontzien ten koste van de waterkwaliteit.

De waarde van de landbouwexport van Nederland bedroeg volgens het CBS vorig jaar 81,3 miljard euro, het hoogste niveau ooit. Intensieve veehouderij en hoogproductieve landbouw leggen ons dus geen windeieren. Dan is er ook alle reden en geld om negatieve milieueffecten aan te pakken. Ook voor de landbouw geldt: Zelf je rommel opruimen SVP!

Hugo Gastkemper


Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE