De gemeente hoeft hemelwater niet te accepteren als een perceeleigenaar het redelijkerwijs op eigen terrein kan verwerken.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw is volgens het Bouwbesluit scheiden standaard. Daarbij moet worden aangesloten op het juiste stelsel: huishoudelijk afvalwater op het openbare vuilwaterriool en hemelwater op het hemelwaterstelsel. Dit volgt uit de zorgplicht van het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) en het Activiteitenbesluit. 

Bestaande bouw

Ook bij bestaande bouw kan de gemeente zorgen dat hemelwater niet langer in het vuilwaterriool terechtkomt, als dat redelijk is.

In tabel A staan de mogelijkheden om het scheiden van afval- en hemelwater of het op eigen terrein verwerken van hemelwater te regelen, voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Onderscheid is gemaakt in de volgende 4 soorten regelingen:

  1. Maatwerk voorschrift op grond van lozings-besluiten
  2. Bouwbesluit 2012 (en Woningwet)
  3. Verordeningsbevoegdheid afvoer hemel- en grondwater (artikel 10.32a Wm)
  4. Bestemmmingsplan
  Denkbare situaties A B C D
A Hemelwater
1 Rioolvervanging en ombouw van gemengd naar gescheiden stelsel in wijk met bestaande bouw        
Plicht tot gescheiden aanbieden Ja Nee Ja Nee
Plicht tot verwerking op het eigen terrein (bijv. infiltreren of hergebruik) Ja Nee  Ja Nee
2 Wateroverlast bij hevige regen in specifiek gebied, bestaande bouw        
Plicht tot verwerking op het eigen terrein (evt. vanaf een bepaald aantal maangesloten oppervlak)  Ja  Nee  Ja Nee
3 Bouw nieuwe wijk of woning    
Plicht tot gescheiden aanlevering Ja Ja Ja Nee
Plicht tot verwerking op het eigen terrein (bijv. infiltreren of hergebruik) Ja Nee Ja Ja
4 Beperken verontreiniging hemelwater door uitloogbare materialen (o.a. bouwmetalen,
onkruidbestrijdingsmiddelen e.d.)
       
Verbod op toepassing materialen Nee Nee Nee  Nee
Plicht tot reductie verontreinigingen (bijv. door zuivering  Ja Nee Ja (2)(3)  Nee
B Grondwater
1 Regels voor lozingen van grondwater uit tijdelijke bouwputbemalingen in riolering Ja Nee Ja (3) Nee
2 Regels voor grondwaterlozingen i.v.m. bodemsaneringsprojecten Ja Nee Ja (3) Nee
3 Regels voor grondwaterlozingen uit drainagevoorzieningen in grondwaterprobleemgebieden Ja Nee Ja Nee
4 Regels voor vochtdichtheid van woningen  Nee Ja Nee Nee
  Regels voor hoogte van vloerpeilen Nee Nee Nee Ja

Tabel A Mogelijkheden om scheiden afval- en hemelwater of op eigen terrein verwerken hemelwater te regelen


1 Met een maatwerkvoorschrift op basis van de lozingsbesluiten (zoals het Besluit lozing afvalwater huishoudens) kan de gemeente aanvullende voorschriften stellen (bij voorkeur gerelateerd aan het GRP-beleid).
2 Omdat de Woningwet dat niet toestaat, kan de gemeente in de modelverordening geen materialen voorschrijven of verbieden. Wel kan zij (onder voorwaarden) eisen stellen aan de kwaliteit van het te lozen hemel- of grondwater.
3 Dit kan de gemeente via een Verordening afvoer hemel- en grondwater regelen, maar de VNG-modelverordening en RIONED-voorbeeldverordening voorzien hier niet in.


Vorige artikel Volgende artikel