Overzicht jurisprudentie rioolheffing en financiering

Rechterlijke uitspraken, geselecteerd door de VNG en met haar commentaar eerder geplaatst in het tijdschrift Bank en Gemeente. Stichting RIONED dankt VNG en BNG voor de toestemming tot overname op deze website.

De jurisprudentie is verdeeld over drie drie categorieën:

  1. Alles over de heffingsmaatstaven en objectafbakening van de rioolheffing, waarmee gemeenten regelen wie wat moet betalen.
  2. Kostentoerekening: wat mag de gemeente wel en niet uit de heffing betalen?
  3. Overige situaties.

Heffingsmaatstaf en objectafbakening: wie betaalt wat?

Rioolrecht - directe en indirecte aansluiting zijn geen gelijke gevallen. Dotatie aan voorziening voor bergbezinkbassin is last.
Hoge Raad accepteert oppervlaktemaatstaf bij eigenarenrioolrecht.
Rioolrecht eigenaren - naar kavelgrootte.
Alleen rioolafvoerrecht - van grote lozers.
Rioolrecht - voor garagebox met afvoermogelijkheid hemelwater.
'Regenwaterbelasting' - heffing mede gebaseerd op regenwaterlozing toegestaan.
Rioolrecht voor IBA - gemeente mag rioolrecht heffen.
Aanslag rioolrechten voor IBA - rioolrecht voor iba toegestaan.
WOZ-waarde voor gebruikersrioolrecht toegestaan
Objectafbakening WOZ geldt niet voor rioolrecht - verschillen in objectafbakening.
Geen wc of douche? Geen rioolafvoerrecht, wel afvalstoffenheffing - verschillen in objectafbakening.
Zelfstandige gedeelten zonder aansluiting: geen rioolrecht - onduidelijkheid bij bedrijfsverzamelgebouwen.
Verhuurder is belastingplichtige - bij vakantiewoning en korte perioden van verhuur.
Rioolrecht exploitant recreatieterrein belastingplichtig, eigenaar woning niet - recreatieterrein aangemerkt als één eigendom.
Beheerder vakantiewoningen is gebruiker voor het rioolrecht - rol in feitelijke beheer van belang.
Aanslag rioolafvoerrecht verlaagd door tuinbesproeiing - geen heffing voor watergebruik in de tuin.
Rioolrecht: alle kosten riolering verhalen bij eigenaar - gemeente mag alleen eigenaar aanslaan.
Kassenvrijstelling niet van toepassing op rioolrecht - geen vrijstelling voor bebouwde cultuurgrond.
Opslagunit is geen garagebox voor rioolrecht - unit volgens gangbaar taalgebruik geen garage.
Opslagunit met hemelwaterafvoer heeft aansluiting op gemeentelijke riolering - want zelfstandig gedeelte onroerende zaak.

Kostentoerekening

Rioolrecht - directe en indirecte aansluiting zijn geen gelijke gevallen. Dotatie aan voorziening voor bergbezinkbassin is last.
‘Openbaar hemelwater’ - kosten afvoer 'openbaar hemelwater' mogen in rioolrecht.
Perceptiekosten en bijdrage bergbezinkbassin - <hiervoor is geen rioolheffing mogelijk>.
Perceptiekosten rioolrechten - perceptiekosten en risicodekking <mag gemeente uit rioolheffing betalen>.
Rioolrecht en watertaken - ook heffing voor bebouwd en niet-aangesloten oppervlak.
Verordening rioolheffing onverbindend - door ontbreken van kostentoerekening.
Partiële vernietiging tarief door overschrijding opbrengstlimiet - beheer relevant bij rioolrecht, niet bij rioolheffing.

Overige jurisprudentie

Verordening baatbelasting - onverbindend wegens gebreken bekostigingsbesluit.
Baatbelasting - riolering buitengebied gehandhaafd.
Nieuwe vrijheid bij eenmalig aansluitrecht - verschil tussen bestaande en nieuwe bebouwing toegestaan.
Rioolrecht ondanks wateroverlast - betaling heffing ook verplicht bij slecht functioneren riolering.
Verschil kostenraming programmabegroting en verordening leidt niet tot onverbindendheid - ontstaan verschil verklaarbaar.
Boarnsterhim hoeft geen riool aan te leggen in De Alde Feanen - vanwege hoge kosten geen recht op aansluiting.

Direct contact t     0318 631111
f     0318 633337
e     info@rioned.org
Postadres Stichting RIONED
Postbus 133
6710 BC Ede
Bezoekadres Galvanistraat 1
6716 AE Ede
Routebeschrijving »
Administratieve gegevens IBAN: NL85ABNA0553259288
BTW: NL 00.90.39.995.B.01
KVK: 41154304
Stichting RIONED | Postbus 133 | 6710 BC Ede | t +31 (0) 318 631 111 | f +31 (0) 318 633 337 | e info@rioned.org